Найновіше:

Предметна підготовка

       Зміст фізичної освіти відповідно до Державного стандарту реалізований у навчальних програмах. Державні вимоги до рівня знань учнів визначають уявлення, знання й уміння, які вони мають опанувати в процесі навчання і володіння якими має бути виявлено під час зовнішнього оцінювання. Таким чином виявляється рівень реалізації окремих завдань навчання фізики, а саме:

 • сформованість у учнів системи фізичного знання і розвиток здатності застосовувати набуті знання у практиці;
 • оволодіння учнями науковим стилем мислення, методологією природничо-наукового пізнання та застосування їх для пояснення різних фізичних явищ та процесів;
 • сформованість у учнів загальних методів та алгоритмів розв’язування фізичних задач різними методами;
 • розвиток у учнів експериментальних умінь (вимірювання, обробка та інтерпретація одержаних результатів).

     Необхідно звернути увагу на розуміння учнями того, що при вимірюванні фізичних величин їх істинне значення отримати неможливо через певну низку обставин, тому особливої уваги потребують знання правил роботи з наближеними числами, урахування похибок вимірювань та обчислень і правила оформлення результатів роботи.

    Оскільки під час тестування заборонено користуватися оргтехнікою (калькулятори, таблиці), необхідно звернути увагу на культуру обчислень, особливо раціонального рахування. Традиційно складними вважаються задачі на використання законів збереження, особливо урахування умов їх застосування, задачі, розв’язок яких пов’язаний із раціональним вибором системи відліку, якісні та графічні задачі. Говорячи про графічні задачі, слід відзначити одну розповсюджену помилку – змішування процесу і графічної залежності його параметрів (характерний приклад: автомобіль рухається прямою горизонтальною дорогою, а залежність його координати від часу може бути параболою, залежність швидкості від часу – пряма, але не паралельна осі абсцис; пружинний маятник рухається по прямій, а залежність від часу характеристик його руху описують періодичні функції синуса і косинуса).

     Необхідно звертати увагу учнів на смисл математики, що застосовується. Наприклад, при описанні коливань маятника ми говоримо, що при проходженні положення рівноваги зміщення (координата) мінімальне і дорівнює 0, а при відхиленнях праворуч і ліворуч воно збільшується й є найбільшим у крайніх точках. Дуже часто у фізиці «+» і «-» використовують тільки для того, щоб відрізняти рух «ліворуч» та «праворуч», «уперед» і «назад», «униз» та «вгору». Тому і напрям координатних осей у фізиці обирають, виходячи з міркувань зручності, а в математиці ці напрями фіксовані.

    При розв’язанні графічних задач важливими є вміння розпізнавання графіка, який описує певні процеси, зчитування з нього даних для розрахунків, уміння подати результати у вигляді графіка, порівнювати параметри процесів за графіками.

       Методичні рекомендації щодо підготовки учнів до ЗНО

 1. Динамічно вивчати програмовий матеріал з фізики, що передбачає розвивальну мету.
 2. Актуалізувати знання з вивченого матеріалу.
 3. Ознайомлювати учнів з програмовими вимогами ЗНО з фізики.
 4. Демонструвати випускникам всі форм тестових завдань.
 5. Застосовувати тестування в навчальному процесі. Проводити, по можливості, домашні самостійні, контрольні роботи із використанням тестів. Це сприятиме виробленню в учнів навиків роботи з тестовими завданнями. Важливо привчати учнів виконувати завдання не лише правильно, але й швидко, щоб максимально наблизити їх до умов, у яких випускники працюватимуть під час зовнішнього оцінювання. Слід знайомити учнів з алгоритмами виконання тестових завдань різних форм, аналізувати результати тестування, виявляти типові помилки й визначати шляхи їх усунення.
 6. Звертати увагу учнів на формальну сторону заповнення бланків. Зокрема, позначення правильної відповіді закритого завдання з вибором  – хрестиком; охайне і чітке записування цифр відповіді закритого завдання з короткою відповіддю, згідно встановлених вимог. Знайомити з можливістю виправлення неправильних відповідей в бланку А, користуючись відповідними полями цього бланку (без гумки чи коректора).
 7. Звертати увагу на те, щоб навчання у випускних класах не перетворилося на «натаскування» учнів на відповіді до тестів і таким чином не втратили основну ідею освіти – гармонійний розвиток дитини як особистості.

Мета і головні завдання вивчення фізики в загальноосвітніх навчальних закладах

Мета та завдання вивчення фізики в загальноосвітніх навчальних закладах визначені Державним стандартом базової і повної середньої освіти та навчальними програмами з фізики і передбачають:

 • формування в учнів наукового світогляду, уявлень про сучасну природничо-наукову картину світу; розвиток в учнів наукових знань та вмінь, необхідних і достатніх для розуміння явищ і процесів, що відбуваються у природі, техніці, побуті, та для продовжен­ня освіти в галузі природничих наук і техніки;
 • оволодіння учнями науковим стилем мислення і методами пізнання природи, мовою фізики та вмінням користуватися нею для аналізу інформації;
 • формування в учнів уміння планувати та визначати умови, необхідні для проведення дослідження; уміння використовувати вимірювальні прилади та обладнання, проводити експерименти, систематизувати результати спостережень явищ природи і техніки, робити узагальнення й оцінювати їх вірогідність та межі застосування;
 • розвиток в учнів логічного мислення, уміння користуватися ме­тодами індукції й дедукції, аналізу та синтезу, робити висновки та узагальнення;
 • формування екологічної культури учнів, уміння гар­монійно взаємодіяти з природою і безпечно жити у високотехнологічному суспільстві, усвідомлення ціннісних орієнтацій щодо ролі і значення наукового знання в суспільному розвитку.

 Зовнішнє тестування проводиться з метою визначення як учень:

 • встановлює зв’язок між явищами навколишнього світу на основі знання законів фізики та фундаментальних фізичних експериментів;
 • знає та вміє застосовувати основні поняття, закони, правила, закономірності та формули курсу фізики середньої загальноосвітньої школи;
 • порівнює загальні риси і суттєві відмінності фізичних явищ та предметів;
 • використовує теоретичні знання під час розв’язування задач;
 • володіє практичними уміннями та навичками: складати план дій щодо виконання експерименту, користуватися вимірювальними приладами, обробляти результати дослідження (читати прості електричні схеми та графіки, складати таблиці, визначати похибку), робити висновки щодо отриманих даних;
 • знає принцип дії простих пристроїв та вимірювальних приладів на основі фізичних уявлень;
 • аналізує графіки залежностей між фізичними величинами;
 • правильно використовує одиниці фізичних величин.

[SvenSoftSocialShareButtons]

Актуально
Гордість району

 

 

Анонс подій
Публічна інформація

Знаменні дати

Хмарина тегів

Uncategorized І С У О Інклюзія. Логопедія. Індивідуальне навчання Атестація педпрацівників Бланки документів Бібліотечні фонди Виховна робота Державні стандарти До 100-річчя від дня народження В.Сухомлинського Дошкільне виховання ЗНО Здоров'я та фізкультура Математика Методичні заходи Методичні рекомендації Мистецтвознавство Мови і літератури Навчальні програми Навчання молодих кадрів Наставництво Нова українська школа Нормативно-правова база Організація методичної роботи Освітня реформа П М П К Початкова освіта Природознавство Підвищення кваліфікації Разом до НУШ Результативність Розвиток обдарованості Рік фізики на Буковині Сертифікація вчителів Соціальна педагогіка та практична психологія Суспільствознавство Технології Установчі документи ВО Установчі документи ДОН та ІППОЧО Учитель року Учитель року – 2020 Фахові конкурси англійська мова екологія каскадні заняття математика

Для показа облака WP-Cumulus необходим Flash Player.

Архіви